Rosh Hashanah

Erev Rosh Hashanah - Sunday, September 29th, 7:30pm

Rosh Hashanah Service - Monday, September 30th, 10:00am

Tashlich Service - Monday, September 30th, 12:30pm

Family Service - Monday, September 30th, 4:00pm

There will be no second day services.

Yom Kippur

Kol Nidre - Tuesday, October 8th, 7:30pm 

Yom Kippur Service - Wednesday, October 9th, 10:00am 

Family Service - Wednesday, October 9th, 4:00pm

Yiskor Service - Wednesday, October 9th, 4:30pm

Concluding Service - Wednesday, October 9th, 5:00pm

Break the Fast - Wednesday, October 9th, 6:00pm

HIGH_HOLY_SCHEDULE_19 updated jpeg1.jpg
HIGH_HOLY_SCHEDULE_19 updated jpeg.jpg